Regulamin wynajmu i rezerwacji Apartamentów Waterline

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Apartamentach Waterline. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

Informacje ogólne

1. Apartamenty Waterline działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Klientom.

2. Apartamenty Waterline jest przed Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.

3. Apartamenty Waterline świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad powierzonymi lokalami.

 

1. Zasady rezerwacji

 Po zapoznaniu się z ofertą Klient uzgadnia z przedstawicielem Apartamentów Waterline telefonicznie, pocztą elektroniczną, co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu.

 W ciągu następnych 24 godzin Klient otrzyma e-mailem z potwierdzenie rezerwacji. Przesłane potwierdzenie będzie zawierało zapis dotyczący numeru wybranego apartamentu, terminu rezerwacji, ilości osób oraz ceny za usługę. Od tego momentu, Klient jest zobowiązany w przeciągu 7 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości podanej w formularzu na podane konto bankowe Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Po zaksięgowaniu kwoty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną.

 Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie on o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.

 Potwierdzenie rezerwacji wraz z wpłatą zadatku jest dla Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy z Apartamentami Waterline.

 Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką w lub kartą.

 

2. Zmiana rezerwacji

 Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić za pomocą smsa lub pocztą elektroniczną do Apartamentów Waterline, z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu.

 W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

 

3. Anulowanie rezerwacji

 W przypadku anulacji Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku.

 Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 150,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej.

 W każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez Apartamenty Waterline.

 Anulowanie rezerwacji nie jest uzależnione od pogody.

 W przypadku wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez gości (lub późniejszego przybycia) bez względu na powód nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

 Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

4. Składowe ceny

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę,

 koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne,

 zmianę pościeli oraz ręczniki dla każdego z Gości,

 koszt sprzątania końcowego,

 koszt rezerwacji,

cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu.

 

5. Przyjazd i wyjazd gości, kaucja

 Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 10: 00 dnia ostatniego, zameldowanie odbywa się do godz. 20:00.

 

 

 W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych (ustalonych z Apartamenty Waterline) pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł.

 Zatrzymanie apartamentu przez Klientów po godzinie 10: 00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50 % należności za Apartament.

 Klient wspólnie z przedstawicielem Apartamentów Waterline uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego ze spisem inwentarza.

 Opuszczenie apartamentu przez Klientów powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 10: 00, przekazanie kluczy przedstawicielowi Apartamentów Waterline odbywa się zawsze w apartamencie.

 Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości w zależności od dostępności apartamentu.

 Apartamenty Waterline pobierze od Gościa kaucję. Wysokość kaucji uzależniona jest od terminu przyjazdu. Goście zostaną poinformowani o jej wysokości telefonicznie bądź e-mailem. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.

 Wynajęte apartamenty nie mogą być przekazywane ani udostępnione osobom trzecim.

 

6. Zasady obowiązujące w czasie pobytu gości

 Klient zobowiązany jest dokonać meldunku wypełniając Kartę meldunkową w celu potwierdzenia tożsamości. Klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.

 Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in., co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz zakazu palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku przekroczenia deklarowanej w potwierdzeniu rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu od godz. 22: 00 do godz. 6: 00 (bez zgody i wiedzy właściciela), Apartamentów Waterline zastrzega sobie prawo do wezwania policji oraz skrócenia długości pobytu.

 W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego Apartamenty Waterline ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie i zatrzymania pobranej kaucji.

 Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio oraz przedmioty gospodarstwa domowego, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku utraty klucza oraz pilota do bramy wyjazdowej Gość zostanie obciążony kosztami wymiany oraz zakupu nowego zamka i pilota. W przypadku kradzieży po zgubieniu klucza Apartamenty Waterline nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

 

 

 Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Apartamenty Waterline zobowiązane jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.

 Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Apartamentów Waterline może spowodować roszczenia ze strony Apartamentów Waterline.

 Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom Apartamentów Waterline wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu.

 Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni, z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Apartamentów Waterline prosimy natychmiast ten fakt zgłosić abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem.

 Na terenie osiedla obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00. W tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 Apartamenty są w pełni wyposażone i przygotowane do dyspozycji Gości. Na Gościach apartamentu spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Spis wyposażenia jest integralną częścią regulaminu.

 Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób

 W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty dostępu do kompleksu rekreacyjnego Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 20 zł za kartę.

 W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

 

7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Apartamenty Waterline wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi

 Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Apartamenty Waterline, a Gościem/Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Waterline.